V-S am-keskimatka 3.6.2018 Suomusjärvi - Ilkka Saarimäki

IMG 1913 IMG 1922 IMG 1924 IMG 1930
IMG 1933 IMG 1938 IMG 1943 IMG 1944
IMG 1950 IMG 1952 IMG 1953 IMG 1960
IMG 1964 IMG 1968 IMG 1972 IMG 1975
IMG 1986 IMG 1991 IMG 1996 IMG 2001
IMG 2005 IMG 2007 IMG 2009 IMG 2017
IMG 2024 IMG 2027 IMG 2035 IMG 2045
IMG 2053 IMG 2055 IMG 2057 IMG 2064
IMG 2070 IMG 2072 IMG 2084 IMG 2092
IMG 2106 IMG 2108 IMG 2116 IMG 2126
IMG 2131 IMG 2140 IMG 2147 IMG 2149
IMG 2157 IMG 2168